Mitsubishi HA100CS AC Servo Motor;w/Sanyo ARST-XB-11 Pickup unit

Mitsubishi HA100CS AC Servo Motor;w/Sanyo ARST-XB-11 Pickup unit

For sale is a Mitsubishi HA100CS AC Servo Motor;
Sanyo ARST-XB-11 Pickup unit
From Mazak AJV-25/405

Price: $120.87